Over de VPE

  • Laatste artikelen

    Wat vraagt God aan ons als het gaat om jongeren?
    De Raad van Kerken heeft kennis genomen van de televisiebeelden rond de kerkgang op zondag 28 maart op Urk en in Krimpen aan den IJssel. De Raad van Kerken betreurt de gang van zaken en roept alle kerken, kerkelijke gemeenten en parochies in ons land op zich te houden aan de covid-19-routekaart voor de kerken die onlangs door het CIO in overleg met de kerken werd vastgesteld.
    Onlangs is in een groot deel van Nederland het magazine “Eyeopener” huis aan huis bezorgd, een initiatief van evangelist Jaap Dieleman. De VPE waardeert de bewogenheid voor de samenleving en steunt van harte de oproep om zich te keren naar Jezus Christus.

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een landelijk opererend kerkgenootschap waar 120 gemeenten, 200 predikanten en andere geestelijke werkers bij aangesloten zijn. De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij meer dan 360.000 gemeenten zijn aangesloten met zo'n 67 miljoen leden wereldwijd (Bron: www.ag.org).

Als de Heer gemeenten in een breder verband heeft geplaatst, dan kun je - zo vinden we in de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) - dat maar beter concreet maken door elkaar actief te zoeken en door zaken die ons allemaal raken samen op te pakken. Ook als geestelijke werkers doen we onszelf tekort als we ons niet in een breder verband voegen.

De VPE wil graag bruggen slaan tussen gemeenten om te voorkomen dat ze naast elkaar, maar zonder elkaar bestaan en dus gebrek lijden aan onderling contact, aan fellowship. En voor geestelijke werkers wil de VPE dat bredere verband zijn, waar men elkaar als collega's, geroepen tot een voortreffelijk werk, kan ontmoeten en tot steun kan zijn.

De VPE wil gemeenten en werkers ondersteunen door het behartigen van gezamenlijke belangen, door het ontwikkelen van een pakket aan diensten ten behoeve van de gemeenten, het opleiden en vormen van nieuwe geestelijke werkers, het bieden van een platform voor bezinning, en - zo nodig – door gemeenten en persoonlijke leden met raad en daad terzijde te staan.

Hiermee is misschien het belangrijkste nog niet gezegd. Samenzijn, samenwerking, dat alles staat in het teken van het Koninkrijk van God. Het is de Heilige Geest die de gemeenschap van gelovigen smeedt in eenheid met de Vader en de Zoon. Het is de Heilige Geest die orde sticht, maar Hij doet dat normaliter niet buiten mensen om. Hij doet dat in de gemeente en Hij doet dat tussen de gemeenten. Aan dat werk van de Geest wil de VPE zich dienstbaar maken. En dat gaat maar op één manier: samen met alle heiligen, met allen die geloven, om zo de volle omvang van de liefde van Christus te leren kennen en dan om er getuigenis van af te leggen midden in de samenleving van de eenentwintigste eeuw.

(De VPE is op 16 februari 2002 ontstaan uit een fusie tussen de Broederschap van Pinkstergemeenten en de Volle Evangeliegemeenten Nederland. Lees hier meer over de ontstaansgeschiedenis van de VPE)

Download hier de statuten en het huishoudelijk reglement van de VPE.

Download als PDF
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact