Financiële gegevens

  • Laatste artikelen

    Wat vraagt God aan ons als het gaat om jongeren?
    De Raad van Kerken heeft kennis genomen van de televisiebeelden rond de kerkgang op zondag 28 maart op Urk en in Krimpen aan den IJssel. De Raad van Kerken betreurt de gang van zaken en roept alle kerken, kerkelijke gemeenten en parochies in ons land op zich te houden aan de covid-19-routekaart voor de kerken die onlangs door het CIO in overleg met de kerken werd vastgesteld.
    Onlangs is in een groot deel van Nederland het magazine “Eyeopener” huis aan huis bezorgd, een initiatief van evangelist Jaap Dieleman. De VPE waardeert de bewogenheid voor de samenleving en steunt van harte de oproep om zich te keren naar Jezus Christus.

Om het werk van de VPE goed te kunnen doen en om steeds meer de aangesloten gemeenten en werkers te kunnen ondersteunen is er geld nodig. Natuurlijk worden de lopende werkzaamheden van de VPE gefinancierd door de bijdragen van de aangesloten gemeenten en werkers. Maar wij steunen ook regelmatig bepaalde projecten, zoals evangelisatiecampagnes, gemeentestichtingsinitiatieven en initiatieven die eenheid bevorderen tussen de kerken.

Investeer in de uitbreiding van het Koninkrijk van God door te geven aan de VPE!

Dit kan door middel van het geven van giften al dan niet met een bepaalde bestemming.
Ook worden legaten en testamentaire beschikkingen dankbaar aanvaard. Deze dienen notarieel te worden vastgelegd. Tevens kunt u lid worden van de VPE als gemeente en / of gemeenteleider, zendeling, leider van een bediening. Met uw lidmaatschapsbijdrage draagt u bij in werk van het Koninkrijk van God. 

Vanaf 2016 bestaat de bijdrage uit een oplopend vast bedrag van 450 euro tot maximaal 600 euro,  plus 1% van de daadwerkelijk ontvangen en vrij besteedbare giften zoals deze elk jaar gepubliceerd moeten worden het kader van de ANBI transparantie eisen. Als referte jaar geldt steeds het voorlaatste kalender of boekjaar.

Voor de vaste bijdrage kan dispensatie aangevraagd worden. Dat kan ook via deze website, onder “Leden”.

Verder wordt de bijdrage vanaf 2016 automatisch geïncasseerd. Hiertoe heeft de Algemene Ledenvergadering in november 2015 besloten. Reden hiervoor is dat automatische incasso veel werk, tijd en daarmee ook geld scheelt om de bijdragen te innen en te verwerken.

Giften en bijdragen aan de VPE zijn aftrekbaar

In art. 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 zijn de definities opgenomen die betrekking hebben op afdeling 6.9 inzake aftrekbare giften. Volgens genoemd wetsartikel zijn giften: “bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat”

Voor de bijdragen aan de VPE gaat het over de kerkelijke contributie die betaald dient te worden, hierop ziet ook de definitie in de wet als het gaat om verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.
 
Bij de totstandkoming van deze wettekst heeft de staatssecretaris in de memorie van toelichting als voorbeelden van dergelijke bedragen gegeven: kerkelijke belastingen, bijdragen aan levensbeschouwelijke instellingen en contributies.

Waar het om gaat is dat de contributie geen op geld waardeerbare aanspraak oplevert, bij een kerkgenootschap als de VPE is dat het geval. Er worden (op grond van de statuten) bijdragen betaald maar er is geen sprake van een dusdanige directe tegenprestatie dat ook gesproken kan worden over een op geld waardeerbare aanspraak voor diegene die de bijdrage betaalt. Onze hoogste rechtsinstantie, de Hoge Raad, heeft bevestigd dat voor het antwoord op de vraag of een betaling is aan te merken als een gift niet van belang is of er sprake is van een niet-verplichte dan wel van een verplichte bijdrage.  

Bankgegevens en andere belangrijke nummers

Uw steun kunt u overmaken op de volgende bankrekening: NL37 RABO 013.08.79.452 
t.n.v. Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten te Driebergen.

Via een buitenlandse bankrekening een bedrag overmaken naar de VPE is ook mogelijk. Het is dan van belang dat u ook de SWIFT / BIC-code invoert: RABONL2U

Het RSIN nummer van de VPE: 810908463
Het KvK nummer van de VPE: 32146736

ANBI

De VPE heeft sinds 2007 een ANBI-groepsbeschikking voor haar lidgemeenten ontvangen. Deze beschikking houdt onder meer in dat de giften die de gemeente ontvangt, fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Indien u relevante vragen of informatie heeft, dan ontvangen wij deze graag via .
 

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact