ANBI-Groepsbeschikking

  • Laatste artikelen

    Wat vraagt God aan ons als het gaat om jongeren?
    De Raad van Kerken heeft kennis genomen van de televisiebeelden rond de kerkgang op zondag 28 maart op Urk en in Krimpen aan den IJssel. De Raad van Kerken betreurt de gang van zaken en roept alle kerken, kerkelijke gemeenten en parochies in ons land op zich te houden aan de covid-19-routekaart voor de kerken die onlangs door het CIO in overleg met de kerken werd vastgesteld.
    Onlangs is in een groot deel van Nederland het magazine “Eyeopener” huis aan huis bezorgd, een initiatief van evangelist Jaap Dieleman. De VPE waardeert de bewogenheid voor de samenleving en steunt van harte de oproep om zich te keren naar Jezus Christus.

De VPE heeft sinds 2007 een ANBI-groepsbeschikking voor haar lidgemeenten ontvangen. Deze beschikking houdt onder meer in dat de giften die de gemeente ontvangt, fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Let op! U vindt ons in het ANBI-register onder de naam 'Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten' en vestigingsplaats Driebergen. Tip: als zoekwoorden behoeft u slechts de woorden 'verenigde' en 'pinkster' met plaatsnaam "Driebergen' in te typen.

Algemeen

Het zijn van een ANBI heeft de volgende (fiscale) voordelen:
- Aftrek van giften voor de inkomstenbelasting (drempel, maximum)
- Periodieke giften via onderhandse akte (geen drempel, geen maximum)
- Vrijsteling van erf- schenkbelasting
- Recht op teruggaaf van (een deel van) de energieheffing
- Onder voorwaarden vrijstelling overdrachtsbelasting onroerend goed tussen ANBI’s 

Alle gemeenten die lid zijn van de VPE, profiteren automatisch mee van deze voordelen. Daar zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Voor wat betreft de voorwaarden in algemene zin verwijzen wij u in algemene zin naar de belastingdienst.

Voordelen van een CIO koepelorganisatie

Het lid zijn van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en het beschikken over een collectieve regeling, betekent dat wij – samen met de andere kerken - invloed hebben op het te voeren overheidsbeleid ten aanzien van de kerken. De invloed van het CIO, waar de meeste kerken in deelnemen, heeft er onder meer toe geleid dat er voor kerken belangrijke uitzonderingen zijn in de publicatieplicht.

Zo hoeven zij geen vermogen (balans) te publiceren en ook niet de namen van de bestuurders. 
Verder is er in het in 2007 gesloten convenant tussen het CIO en de belastingdienst afgesproken, dat lokale gemeenten die lid zijn van een CIO aangesloten koepelorganisatie geen bezoek van de belastingdienst zullen krijgen, zonder dat er vooroverleg is geweest met de betreffende koepel.

Koepels vormen in meerdere opzichten dus een buffer tussen de overheid en de lokale gemeenten. Dit uit zich afwisselend in vertraagde dan wel beperkte werking van nieuwe regelgeving, en in terughoudendheid bij het benaderen van lokale gemeenten.

De verwachting is verder, dat de rol en betekenis van de CIO aangesloten koepels zullen toenemen, in het voordeel van de leden van die koepels.

Uitvoering

Als koepelorganisatie die lid is van het CIO (Contact in Overheidszaken) zijn wij verantwoordelijk voor het toezien op een juiste invulling en naleving van de collectieve ANBI beschikking bij onze leden.
 
Dat betekent dat we als VPE organisatie moeten toezien of de aangesloten gemeenten voldoen aan de te stellen eisen. Dit doet de VPE door direct, of door middel van een externe partner, bij haar leden gegevens op te vragen. Vanaf 2016 vragen wij jaarlijks (of laten we dat doen) aan de aangesloten gemeenten om zaken, die veranderd zijn, aan te passen op de website, waaronder de financiele gegevens zoals die moeten worden getoond op het internet. 

Deze verzoeken om informatie komen dus niet bij het kantoor van de VPE vandaan, maar zijn een gevolg van de eisen die een groepsbeschikking met zich meebrengen. De belastingdienst ziet er vervolgens op toe, dat de koepels hieraan voldoende uitvoering geven.

Het blijft echter een verantwoordelijkheid van iedere lidgemeente, zelf tijdig zorg te dragen voor een juist en volledig voldoen aan de ANBI publicatie eisen. Gemeenten die noch op onze portal, noch op hun eigen site publiceren, zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.  
Als VPE sturen wij nieuwsbrieven en mailings naar onze leden, met als doel iedereen tijdig te informeren.
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het bij ons up to date houden van de gegevens die wij van onze leden hebben.

De VPE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al dan niet voldoen aan de ANBI-criteria van haar leden. Zij ziet haar verantwoordelijkheid vooral in het tijdig en herhaaldelijk informeren en zonodig rappeleren van haar leden, om tijdig, juist en volledig te publiceren, bij voorkeur op onze portal en volgens de formats die wij op onze site hanteren, Zie voor meer info op deze pagina.
 

 

 

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact